Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Wspierania Sukcesu Karmienia Piersią – „BreastCrawl.pl”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez: Aleksandrę Piotrowską oraz Agnieszkę Mińko, zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Beatę Sochę w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Kleczewska 49, w dniu 6 listopada 2019 r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność badawczo-medyczna wspierająca karmienie piersią przez kobiety w Polsce, szczególnie w zakresie upowszechniania wiedzy o zjawisku “breast crawl” oraz zalet karmienia piersią w pozycji odchylonej naturalnej.

Fundatorki proponują zastosowanie dla zjawiska “breast crawl” polskich terminów: samoprzystawienie oraz instynktowne pełzanie do piersi. Na potrzeby niniejszego Statutu powyższe zjawiska łącznie zostaną nazwane “karmienie naturalne”.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. prowadzenie badań nad wpływem
  -inicjacji karmienia piersią w formie samoprzystawienia
  oraz
  -kontynuacji karmienia w pierwszych tygodniach po porodzie w pozycji odchylonej
  na poprawę jakości karmienia w pierwszych miesiącach życia dziecka, zmniejszenie bolesności karmienia, zwiększenie komfortu ułożenia mamy, oraz poczucie sukcesu laktacyjnego,
 2. upowszechnianie wiedzy o karmieniu naturalnym,
 3. prowadzenie profilów w mediach społecznościowych promujących karmienie naturalne
 4. dystrybuowanie broszur informacyjnych dla kobiet w ciąży ułatwiających skuteczną inicjację karmienia piersią,
 5. organizowanie warsztatów, spotkań i prelekcji o karmieniu naturalnym,
 6. współdziałanie ze szpitalami w celu upowszechnienia realizacji samoprzystawienia poporodowego i wprowadzenia go do Standardów Opieki Okołoporodowej,

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, donacji i subwencji od osób prawnych,
 3. zbiórek publicznych,
 4. majątku fundacji,
 5. odsetek i lokat bankowych,
 6. środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (w tym środków funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych), 
 7. innych źródeł przewidzianych prawem. 

Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji

§ 10

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorki. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
 4. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 12

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorki. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 8. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzierocznesprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.